Home / YABANCILARIN ÇALIŞMA VE OTURMA MÜSADESİNİN ALINMASI

YABANCILARIN ÇALIŞMA VE OTURMA MÜSADESİNİN ALINMASI

Yabancıların Çalışma ve Oturma Müsadesi Alınması

Şirketinizde çalıştırmak istediğiniz yabancılar için çalışma ve oturma müsaadesi alınması bazı şartların gerçekleşmesine bağlıdır.

Çalışma iznine müracaat  için aşağıdaki kriterlerin gerçekleşmesi lazımdır.

 • Şirket her bir yabancı için en az 5 T.C. vatandaşını SGK’lı olarak çalıştırılmalı
 • Vergi borcu olmamalı
 • Şirketin ödenmiş sermayenin olması gereken en az tutar 100.000,- TL
 • Şirket Sermayesi 100.000,- TL altında ise son yılı cirosu 800.000,- TL veya ihracatı 250.000,- USD olmalı
 • Çalışma İzni isteyen şirket ortağı yabancı ise, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
 • Yabancı personel ödenecek ücret ise asgari ücretin en az
 • Üst düzey yöneticilerde 6,5 katı
 • Orta kadem yöneticiler ve mühendislerde 4 katı olmalıdır

Çalışma izni genelde 1 yıl süre ile verilir ve daha sonra uzatılır

ÇALIŞMA İZNİ İÇİN ŞİRKETTEN İSTENEN BELGELER

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına hitaben yazılmış “çalışma izni” talep / başvuru dilekçesi
 • Yabancı personel Başvuru Formu, ⏎
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi,
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Sicil Onaylı Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Kuruluşun Faaliyet Belgesi,
 • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu,
 • Yabancı mühendislik, mimarlık mesleklerinde çalışacak ise yabancıyı istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu,
 • SGK’lı Türk Personel listesi, (işeri personel dökümü),
 • Çalışma İzni başvuru ve takibi için gerekli olan Vekaletname.

YABANCI PERSONELDEN İSTENEN BELGELER

 • Yurtiçinden yapılacak başvurular için, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi örneği (oturma izni kartı fotokopisi),
 • Bir adet vesikalık resim,
 • Pasaport fotokopisi,
 • Daha önceden çalışma izni almış ise fotokopisi,
 • Türkçe’ye noterden tercümeli veya konsolosluk onaylı Diploma sureti,
 • Şirket Personeli için Bonservis (referans mektubu) türü destekleyici belgeler (varsa),
 • Çalışacak yabancı personel TC vatandaşı ile evli ise evlilik belgesi,
 • Mesleki hizmetler kapsamında mühendis/mimar/şehir plancısı olarak çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi”